Witaj na pokadzie! Zaloguj Rejestracja
Kanay RSS
RSS Aktualnoci
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuy
RSS Zdjcia
Nawigacja
Artykuy » 06. Edukacja, przepisy » Przepisy eglugowe
Przepisy eglugowe

Zacznik nr 1 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

LITERA LUB GRUPA LITER ROZPOZNAWCZYCH KRAJU, W KTRYM ZNAJDUJE SI PORT MACIERZYSTY LUB MIEJSCE REJESTRACJI STATKU


+---------------------------------+---------+---------------------------------+---------+ 
|Federacja Rosyjska        |  RUS  |Republika Finlandii       |  FI  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Serbia i Czarnogra       |  YU  |Republika Francuska       |  F  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Konfederacja Szwajcarska     |  CH  |Republika Litewska        |  LT  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Krlestwo Belgii         |  B  |Republika Modowy        |  MD  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Krlestwo Niderlandw      |  N  |Republika Portugalska      |  P  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Krlestwo Norwegii        |  NO  |Republika Sowacji        |  SK  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Krlestwo Szwecji        |  SE  |Republika Wgierska       |  HU  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Austrii        |  A  |Republika Woska         |  I  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Biaorusi       |  BY  |Rumunia             |  R  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Bugarii        |  BG  |Rzeczpospolita Polska      |  PL  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Chorwacji       |  HR  |Ukraina             |  UA  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Czeska         |  CZ  |Wielkie Ksistwo Luksemburga   |  L  | 
|---------------------------------+---------+---------------------------------+---------| 
|Republika Federalna Niemiec   |  D  |                 |     | 
+---------------------------------------------------------------------------------------+ 

Zacznik nr 2 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

PODZIAKI ZANURZENIA STATKW RDLDOWYCH

1. Podziaki zanurzenia statku powinny by cechowane co najmniej co 2 cm od paszczyzny wodnicy statku pustego do paszczyzny wodnicy maksymalnego dopuszczalnego zanurzenia.

Podziaki zanurzenia powinny by naniesione farb, w formie dobrze widocznych rnokolorowych paskw. Cechowanie podziaek zanurzenia powinno by oznaczone cyframi co 1 dm na podziace lub obok niej.

Podziaki zanurzenia powinny by trwae, przez wyobienie lub naspawanie na burtach statku znakw ustalonych przez polsk instytucj klasyfikacyjn.

2. Jeeli statek posiada podziaki nonoci, naniesione zgodnie z przepisami ust. 1, to mog one zastpowa podziaki zanurzenia.

Zacznik nr 3 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKW

1. PRZEPISY OGLNE

1. 1. Przedstawione niej rysunki odnosz si do sygnalizacji okrelonej w przepisach rozdziau 3.

1. 2. Rysunki maj charakter pogldowy; naley je czy z tekstem odpowiednich przepisw.

Rysunki przedstawiajce statki obowizane pokazywa dodatkowe wiata lub znaki zawieraj:

- wycznie dodatkowe wiata lub znaki albo

- jednoczenie wiata i znaki sygnalizacji podstawowej w danej sytuacji (lub tylko jeden z wariantw) oraz wiata i znaki dodatkowe, jeeli jest to konieczne dla lepszego zrozumienia.

Tekst wyjanie pod rysunkami odnosi si tylko do wiate i znakw dodatkowych.

1. 3. Zestawy pchane, ktrych dugo jest mniejsza ni 110 m i szeroko mniejsza ni 12 m, uznaje si za statek pojedynczy o napdzie mechanicznym ( 3.01 ust. 3).

1. 4. Jeeli z okrele podanych pod rysunkami nie wynika inaczej, to odpowiadaj one przepisom 3.01, ust. 5 i oznaczaj:

1. 4. 1. "wiato masztowe" - jaskrawe biae wiato, owietlajce nieprzerwanie uk widnokrgu o kcie 225, tak ustawione, aby wiecio od kierunku prosto w przd do 22,5 poza trawers kadej burty.

1. 4. 2. "wiata burtowe" - jasne zielone wiato z prawej burty i jasne czerwone wiato z lewej burty, kade owietlajce nieprzerwanie uk widnokrgu o kcie 112,5, tak ustawione, aby wiecio od kierunku prosto w przd do 22,5 poza trawers odpowiedniej burty.

1. 4. 3. "wiato rufowe" - jasne lub zwyke biae wiato, owietlajce nieprzerwanie uk widnokrgu o kcie 135, tak ustawione, aby wiecio od kierunku prosto w ty do 67,5 z kadej burty.

1. 4. 4. "wiato widoczne ze wszystkich stron" - wiato owietlajce nieprzerwanie uk widnokrgu o kcie 360.

1. 5. Uyte poniej na rysunkach symbole oznaczaj:

Zacznik nr 4 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

WIATA I KOLORY WIATE NAWIGACYJNYCH NA STATKACH

I. Przepisy oglne

Definicje.

1. Latarnia jest urzdzeniem sucym do emitowania strumienia wiata ze rda wiata. Zawiera ona rwnie elementy niezbdne do filtrowania, zaamania i odbicia wiata, a take zamocowania oraz sterowania rda wiata.

Latarnia przeznaczona do dawania sygnaw ze statku nazywa si latarni nawigacyjn.

2. wiato nawigacyjne.

wiato nawigacyjne jest to sygna wietlny emitowany z latarni nawigacyjnej.

3. rdo wiata.

rdo wiata jest to elektryczne lub nieelektryczne urzdzenie przeznaczone do wytwarzania okrelonego strumienia wiata w latarniach.

4. Wymagania techniczne.

Konstrukcja latarni nawigacyjnych i materiay, z ktrych s wykonane, powinny zapewni ich bezpieczestwo oraz trwao.

Poszczeglne elementy latarni (np. wzmocnienia) nie powinny mie wpywu ani na natenie i kolor wiata, czy przewiecanie.

Powinny one rwnie umoliwi wymian rda wiata w moliwie prosty sposb.

II. Kolory wiate nawigacyjnych

1. Stosowany jest piciokolorowy system sygnaowy, ktry skada si z nastpujcych kolorw:

biaego,

czerwonego,

zielonego,

tego i

niebieskiego.

System ten spenia zalecenia Midzynarodowej Komisji Owietleniowej "Kolory sygnaw wietlnych", CIE publikacja nr 2.2 (TC-1.6) 1975.

Powysze kolory maj zastosowanie do strumienia wietlnego emitowanego przez latarni.

2. Granice obszarw kadego koloru okrelone s wsprzdnymi punktw naronych na wykresie chromatycznoci CIE publikacja nr 2.2 (TC-1.6) 1975 (patrz wykres chromatycznoci) i wyszczeglnionych w tabeli nr 1.

Tabela 1

 

+---------------+---------------------------------------------------------------------+
|   Kolor   |          Wsprzdne punktw naronych          | 
|---------------+---------------------------------------------------------------------| 
| biay     |  x  | 0.310 | 0.443 | 0.500 | 0.500 | 0.453 | 0.310 | 
|        |  y  | 0.283 | 0.382 | 0.382 | 0.440 | 0.440 | 0.348 | 
|---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| 
| czerwony   |  x  | 0.690 | 0.710 | 0.680 | 0.660 |     |     | 
|        |  y  | 0.290 | 0.290 | 0.320 | 0.320 |     |     | 
|---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| 
| zielony    |  x  | 0.009 | 0.284 | 0.207 | 0.013 |     |     | 
|        |  y  | 0.720 | 0.520 | 0.397 | 0.494 |     |     | 
|---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| 
| ty     |  x  | 0.612 | 0.618 | 0.575 | 0.575 |     |     | 
|        |  y  | 0.382 | 0.382 | 0.425 | 0.406 |     |     | 
|---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| 
| niebieski   |  x  | 0.136 | 0.218 | 0.185 | 0.102 |     |     | 
|        |  y  | 0.040 | 0.142 | 0.175 | 0.105 |     |     | 
+-------------------------------------------------------------------------------------+ 
 

Wykres chromatycznoci CIE.

2360 K - odpowiada wiatu emitowanemu z lampy prniowej.

2848 K - odpowiada wiatu emitowanemu z lampy wypenionej gazem.

Zacznik nr 5 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

NATʯENIE WIATA I ZASIG WIDZIALNOCI WIATE NAWIGACYJNYCH NA STATKACH

I. Przepisy oglne

1. wiata nawigacyjne

wiata nawigacyjne dzieli si wedug ich intensywnoci wiecenia na:

- zwyke,

- jasne,

- jaskrawe.

2. Zaleno midzy IO, IB i t

IO - fotometryczne natenie wiata wyraone w kandelach, zmierzone dla napicia znamionowego dla wiata elektrycznego,

IB - eksploatacyjne natenie wiata wyraone w kandelach,

t - zasig widzialnoci w kilometrach.

Rozwaajc przykadowo starzenie si rda wiata, stopie zabrudzenia czci optycznych czy wahania napicia w sieci elektrycznej statku, to IB przyjmuje si o 25% mniejsze od IO

wic

IB = 0.75 * IO 

Zaleno midzy IB a t sygnau wietlnego podana jest poniszym rwnaniem:

      2  -t
IB = 0.2 * t * q

Wspczynnik przepuszczalnoci atmosferycznej q przyjto jako 0,76 - co odpowiada widzialnoci meteorologicznej 14.3 km.

II. Natenie wiata i zasig widzialnoci

1. Natenie wiata i zasig widzialnoci wiate nawigacyjnych.

Ponisza tabela zawiera dozwolone granice IO, IB i t zgodnie z rodzajem wiate nawigacyjnych. Wskazane wartoci odpowiadaj strumieniowi wiata emitowanemu przez latarni.

IO i IB - podane s w kandelach,

t - podane jest w km.

Minimalne i maksymalne wartoci

+--------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|          |               Kolor wiata               | 
|  Rodzaj wiate  |-----------------------------------------------------------------------| 
|  nawigacyjnych  |   biay   |zielony/czerwony |   ty   |  niebieski  | 
|          |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 
|          |  min. |  max |  min. |  max |  min. |  max |  min. |  max | 
|--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
|       IO  |  2.7 | 10.0 |  1.2 |  4.7 |  1.1 |  3.2 |  0.9 |  2.7 | 
| zwyke    IB  |  2.0 |  7.5 |  0.9 |  3.5 |  0.8 |  2.4 |  0.7 |  2.0 | 
|       t   |  2.3 |  3.7 |  1.7 |  2.8 |  1.6 |  2.5 |  1.5 |  2.3 | 
|--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
|       IO  | 12.0 | 33.0 |  6.7 | 27.0 |  4.8 | 20.0 |  6.7 | 27.0 | 
| jasne    IB  |  9.0 | 25.0 |  5.0 | 20.0 |  3.6 | 15.0 |  5.0 | 20.0 | 
|       t   |  3.9 |  5.3 |  3.2 |  5.0 |  2.9 |  4.6 |  3.2 |  5.0 | 
|--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| 
|       IO  | 47.0 | 133.0 |    |    |    |    |    |    | 
| jaskrawe   IB  | 35.0 | 100.0 |    |    |    |    |    |    | 
|       t   |  5.9 |  8.0 |    |    |    |    |    |    | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 

III. Przewiecanie wiate

1. Przewiecanie w paszczynie poziomej

(a) natenia wiecenia wskazane w czci II odnosz si do wszystkich kierunkw w paszczynie poziomej przechodzcych przez ogniskow soczewki lub rodek cikoci rda wiata waciwie ustawionego w zakresie roboczych sektorw wiecenia pionowo zamocowanej latarni;

(b) dla wiate: masztowego, rufowego i burtowych okrelone natenia wiecenia maj by zachowane w paszczynie poziomej odpowiednich sektorw wiecenia wiate i nie wicej ni 5 poza granice tych sektorw.

Od 5 wewntrz sektora wiecenia do granicy sektora odpowiedniego wiata natenie wiata moe zmale o 50% i powinno stopniowo zmniejsza si dalej w taki sposb, e w przedziale 5 poza granic sektora wiecenia zmaleje do 0 lub natenie wiata nie bdzie znaczce;

(c) wiata burtowe powinny wieci z okrelonym nateniem wiata w kierunku prosto w przd rwnolegym do wzdunej osi symetrii statku.

Takie natenie wiata powinno stopniowo zmale do zera w przedziale 1-3 poza granice sektorw wiecenia. Wartoci graniczne natenie wiata w sektorach latarni powinny zawiera si w granicach minimum i maksimum dla odpowiedniego wiata;

(d) dla dwu- i trjkolorowych latarni przewiecanie powinno rozkada si jednolicie po 3 z kadej strony przewidzianej granicy sektora wiecenia, tak e maksymalna dozwolona intensywno nie jest przekroczona, a minimalna jest zachowana;

(e) przewiecanie w paszczynie poziomej wiecenia latarni powinno by jednolite w odpowiednich sektorach, tak aby obserwowane wartoci minimum i maksimum natenia wiata nie rniy si wicej ni o wspczynnik 1.5 od fotometrycznego natenia wiata.

2. Przewiecanie w paszczynie pionowej

W przypadku przechyw wzdunych o wartociach odchyle od paszczyzny poziomej 5 lub 7.5, natenie wiata powinno by rwne przynajmniej 80% (dla 5) i 60% (dla 7.5) wartoci natenia wiata przyjmowanego dla przechyu rwnego 0, jednake nie wicej ni 1.2 razy.

Zacznik nr 6 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

SYGNAY DWIKOWE

I. Dwiczno sygnaw

Mechanicznie uruchamiane urzdzenia sygnaowe, uywane na statkach eglugi rdldowej, powinny nadawa sygnay dwikowe o nastpujcej charakterystyce:

1. Czstotliwo

a) Podstawowa czstotliwo sygnaw nadawanych przez statki o napdzie mechanicznym, z wyjtkiem maych statkw okrelonych w lit. b, powinna wynosi 200 Hz z tolerancj + 20%.

b) Na statkach bez napdu mechanicznego i na maych statkach nieprzystosowanych lub wykorzystywanych do holowania statkw niezaliczanych do maych statkw podstawowa czstotliwo sygnaw powinna by wiksza ni 350 Hz.

c) Dla trzytonowych sygnaw dwikowych nadawanych przez statki w warunkach ograniczonej widzialnoci, prowadzonych w oparciu o informacje radarowe, podstawowa czstotliwo sygnaw powinna wynosi 165 do 297 Hz, o rnicy penych dwch tonw midzy najniszym i najwyszym tonem.

2. Poziom natenia akustycznego

Okrelony poniej poziom natenia akustycznego sygnaw okrela si w odlegoci 1 m przed rodkiem otworu urzdzenia, z ktrego wypywa dwik, przy czym pomiar powinien by przeprowadzony w otwartym terenie.

a) Statki o napdzie mechanicznym, z wyjtkiem maych okrelonych w lit. b, powinny nadawa sygnay dwikowe o nateniu akustycznym od 120 do 140 dB (A).

b) Statki bez napdu mechanicznego i mae statki nieprzystosowane lub niewykorzystywane do holowania statkw niezaliczanych do maych statkw powinny nadawa sygnay dwikowe o nateniu akustycznym od 100 do 125 dB (A).

c) Dla trzytonowych sygnaw dwikowych nadawanych przez statki w warunkach ograniczonej widzialnoci, prowadzonych w oparciu o informacje radarowe, natenie akustyczne kadego dwiku powinno wynosi od 120 do 140 dB (A).

II. Kontrola poziomu natenia akustycznego

Kontrol poziomu natenia akustycznego powinni przeprowadza przedstawiciele kompetentnego organu za pomoc sonometru, speniajcego wymogi Midzynarodowej Komisji Elektronicznej, lub za pomoc zwykego standardowego sonometru.

III. Sygnay dwikowe statkw

Sygnay dwikowe inne ni uderzenia w dzwon i sygnay trjtonowe skadaj si z nadanych jednego lub kilku nastpujcych po sobie dwikw o nastpujcej charakterystyce:

- krtki dwik - dwik trwajcy okoo 1 sekundy,

- dugi dwik - dwik trwajcy okoo 4 sekund.

Przerwa midzy nastpujcymi po sobie dwikami tego samego sygnau powinna wynosi okoo 1 sekundy, z wyjtkiem sygnau dwikowego "seria bardzo krtkich dwikw", ktry powinien si skada z co najmniej szeciu dwikw trwajcych po okoo 0,25 sekundy, z przerwami midzy nimi trwajcymi rwnie okoo 0,25 sekundy. "Seria podwjnych krtkich dwikw" oznacza sygna skadajcy si z co najmniej szeciu podwjnych krtkich dwikw, w ktrym przerwy midzy podwjnymi dwikami trwaj 2 sekundy. Sygnay dwikowe nadawane dzwonem skadaj si z jednej lub wicej, nadawanych z przerwami trwajcymi okoo 1 sekundy, serii uderze w dzwon trwajcych okoo 4 sekund.

A. Sygnay oglne

B. Sygnay mijania

C. Sygnay wyprzedzania

D. Sygnay zawracania

E. Porty i boczne drogi wodne: wejcie i wyjcie z przeciciem drogi wodnej

F. Sygnay podczas ograniczonej widzialnoci

Zacznik nr 7 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

ZNAKI EGLUGOWE REGULUJCE RUCH EGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH

1. Podstawowe znaki eglugowe, okrelone niej w czci I, mog by uzupeniane lub objaniane za pomoc znakw uzupeniajcych okrelonych w czci II.

2. Tablice znakw eglugowych mog by obramowane wskim biaym paskiem konturowym.

3. wiata znakw eglugowych, okrelonych niej, podano symbolami:

I. Podstawowe znaki eglugowe

A. Znaki zakazu

B. Znaki nakazu

C. Znaki ograniczenia

D. Znaki zalecenia

E. Znaki informacyjne

II. Znaki pomocnicze

Podstawowe znaki eglugowe okrelone w czci I mog by uzupeniane nastpujcymi znakami:

1. Tabliczki z napisami wskazujcymi odlego od znaku do miejsca, gdzie zaczyna obowizywa przepis znaku podstawowego

Tabliczki w kolorze biaym z czarnym napisem umieszcza si nad znakiem podstawowym.

2. Uzupeniajce sygnay wietlne

Biaa strzaka wietlna w poczeniu ze wiatami oznacza:

3. Strzaki wskazujce kierunek, w ktrym obowizuje przepis znaku podstawowego

Strzaki mog by biae lub innego koloru i mog by umieszczone obok znaku lub pod nim.

Przykady:

4. Tabliczki z napisami lub znakami uzupeniajcymi przepis znaku podstawowego

Tabliczki naley umieszcza pod znakiem podstawowym.

Przykady:

Zacznik nr 8 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

OZNAKOWANIE SZLAKU EGLOWNEGO, JEZIOR I SZEROKICH DRG WODNYCH

I. PRZEPISY OGLNE

1. Okrelenia

Strony szlakw eglownych: stron praw (lew) szlaku eglownego lub prawym (lewym) brzegiem drogi wodnej jest ta strona albo brzeg, ktre znajduj si w prawo (lewo) od statku przemieszczajcego si "w d"; kierunek "w d" naley okrela jako kierunek przeciwny do kierunku "w gr" - okrelony w 6.01 ust. 2.

wiato: wiato o okrelonej charakterystyce suce do oznakowania szlaku eglownego.

wiato stae: wiato, ktre wieci nieprzerwanie oraz ktrego natenie i kolor s stae.

wiato rytmiczne: wiato o charakterystycznych okresowo powtarzajcych si byskach, ktrych natenie i kolor s stae.

2. Rytm wiate

II. OZNAKOWANIE PYWAJCE GRANIC SZLAKU EGLOWNEGO

1. Prawa granica szlaku eglownego

Kolor: czerwony

Ksztat: pawa walcowa, pawa ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka z wiech

Znak szczytowy: czerwony walec, moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

2. Lewa granica szlaku eglownego

Kolor: zielony

Ksztat: pawa stokowa, pawa ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka

Znak szczytowy: zielony stoek; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

3. Rozgazienie szlaku eglownego

Kolor: poziome, czerwone i zielone pasy

Ksztat: pawa kulista, pawa ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: kula z zielonymi i czerwonymi pasami, moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: biae izofazowe lub biae migajce w grupach (np. z trzech byskw)

Jeeli jest to konieczne, to w celu wskazania, w ktr stron odgazia si gwny szlak eglowny, mona nad znakiem rozgazienia szlaku eglownego umieci dodatkowe znaki szczytowe:

a) czerwony walec, gdy gwny szlak eglowny przebiega w lewo (rozpatrujc "w d")

b) zielony stoek, gdy gwny szlak eglowny przebiega w prawo (rozpatrujc "w d").

Mona rwnie na znaku rozgazienia umieci, zalenie od sytuacji, czerwone lub zielone wiato rytmiczne.

4. Biaa litera "P" umieszczona na znakach pywajcych, okrelonych w pkt 1 i 2, wskazuje, e szlak eglowny przechodzi wzdu miejsca postoju. Jeeli z pawy z liter "P" jest pokazywane wiato, to rytm tego wiata powinien by inny od rytmu innych paw oznaczajcych t stron szlaku eglownego.

III. OZNAKOWANIE BRZEGOWE PRZEBIEGU SZLAKU EGLOWNEGO

A. ZNAKI BRZEGOWE WSKAZUJCE PRZEBIEG SZLAKU EGLOWNEGO W ODNIESIENIU DO BRZEGW

Znaki te, cznie ze znakami pywajcymi okrelajcymi granice szlaku eglownego, oznaczaj szlak eglowny w tych miejscach, w ktrych szlak przyblia si do brzegu, i wskazuj na dalsze pooenie szlaku przy brzegu; znaki te s znakami orientacyjnymi.

1. Przebieg szlaku eglownego blisko prawego brzegu

Kolor: czerwony/biay

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym kwadratowym, z pionowym i poziomym usytuowaniem bokw

Znak szczytowy: tablica czerwona z biaymi poziomymi pasami u gry i dou albo czerwona rama

wiato*: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

2. Przebieg szlaku eglownego blisko lewego brzegu

Kolor: zielony/biay

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym kwadratowym, z pionowym i poziomym usytuowaniem przektnych

Znak szczytowy: zielono-biaa tablica z poziomym podziaem kolorw wzdu poziomej przektnej albo zielona rama

wiato*: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

3. Przykad stosowania znakw brzegowych

B. ZNAKI BRZEGOWE WSKAZUJCE PRZEJCIA SZLAKU EGLOWNEGO OD JEDNEGO DO DRUGIEGO BRZEGU

Znaki te wskazuj miejsca, w ktrych szlak eglowny oddala si od jednego brzegu, i miejsca, w ktrych szlak eglowny przyblia si do drugiego brzegu; wskazuj rwnie o przejcia szlaku eglownego od brzegu do brzegu.

1. Znak na prawym brzegu wskazujcy przejcie szlaku eglownego od prawego do lewego brzegu

Kolor: ty/czarny

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym w formie krzya z jednym ramieniem skierowanym w d (krzy witego Jerzego) lub znakiem kwadratowym z poziomym i pionowym usytuowaniem bokw

Znak szczytowy: ty krzy lub ta, kwadratowa tablica z czarnym pionowym pasem w rodku

wiato*: te rytmiczne przerywane lub byskowe w grupach, z parzyst liczb byskw w grupie, innych ni dwa

2. Znak na lewym brzegu wskazujcy przejcie szlaku eglownego od lewego do prawego brzegu

Kolor: ty/czarny

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym w formie krzya z dwoma ramionami skierowanymi w d (krzy witego Andrzeja) lub znakiem kwadratowym z poziomym i pionowym usytuowaniem przektnych

Znak szczytowy: ty krzy lub ta, kwadratowa tablica z czarnym pionowym pasem w rodku, wzdu przektnej

wiato*: te rytmiczne przerywane lub byskowe w grupach, z nieparzyst liczb byskw w grupie, innych ni trzy

3. Przykady stosowania znakw brzegowych przej szlaku eglownego od brzegu do brzegu

3. 1. Zwyke wskazanie przejcia szlaku eglownego

3. 2. Wskazanie osi dugiego przejcia szlaku eglownego

Dwa jednakowe znaki umieszczone jeden za drugim na jednym brzegu, tworzc lini nabienika, wskazuj o dugiego przejcia szlaku eglownego (znak z tyu powinien by wyej).

W nocy o ta moe by wyznaczona przez dwa tworzce nabienik wiata rytmiczne o jednakowym rytmie lub ze staym wyszym tylnym wiatem.

IV. OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH I PRZESZKD EGLUGOWYCH

A. ZNAKI STAE

1. Na prawym brzegu

Kolor: czerwony

Ksztat: tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: czerwony trjkt wierzchokiem skierowany w d; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

2. Na lewym brzegu

Kolor: zielony

Ksztat: tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: zielony trjkt wierzchokiem skierowany do gry; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

3. Na rodku drogi wodnej

Kolor: czerwony/zielony

Ksztat: tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: czerwony trjkt wierzchokiem skierowany pionowo w d, umieszczony nad zielonym trjktem wierzchokiem skierowanym do gry; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: biae rytmiczne migajce lub izofazowe (moe by zastpione wiatem migajcym z trzema byskami w grupie)

Okrelone w pkt 1, 2 i 3 trjkty mog by zastpione biaymi trjktnymi tablicami z zielonymi lub czerwonymi paskami konturowymi.

4. Na brzegach odgazie, uj rzecznych i kanaw portowych

Odgazienia, ujcia rzeczne oraz kanay portowe w pobliu poczenia z gwn drog wodn mog by oznakowane na obydwu brzegach, a do wejcia na gwn drog wodn, znakami okrelonymi w punktach 1 i 2 (rys. 12 i 13), z uwzgldnieniem stron szlakw eglownych; statek wchodzcy do portu uznaje si za idcy "w gr".

B. ZNAKI PYWAJCE

1. Przy prawym brzegu

Kolor: poziome czerwone i biae pasy

Ksztat: tyka na pawie ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: czerwony walec; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

2. Przy lewym brzegu

Kolor: poziome zielone i biae pasy

Ksztat: tyka na pawie ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: zielony stoek wierzchokiem skierowany do gry; moe by w formie reflektora radarowego

wiato*: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

Przykady stosowania znakw okrelonych w czci II i IV

V. DODATKOWE OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EGLUGI ZA POMOC RADARU

A. OZNAKOWANIE FILARW MOSTOWYCH (GDY SZLAK EGLOWNY JEST PRZYSTOSOWANY DO EGLUGI RADAROWEJ)

1. Oznakowanie filarw tymi pawami z reflektorami radarowymi ustawionymi powyej i poniej filarw

2. Oznakowanie filarw mostowych reflektorami radarowymi wysunitymi z obydwu stron na wysignikach

B. OZNAKOWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZECINAJCYCH DROG WODN (GDY SZLAK EGLOWNY JEST PRZYSTOSOWANY DO EGLUGI RADAROWEJ)

1. Oznakowanie linii napowietrznej reflektorami radarowymi, umieszczonymi na tej linii, w dostatecznej liczbie i w odpowiedniej odlegoci

2. Oznakowanie linii napowietrznej tymi pawami z reflektorami radarowymi ustawionymi pod lini napowietrzn parami przy brzegach i w odpowiedniej odlegoci

VI. DODATKOWE OZNAKOWANIE NA JEZIORACH I SZEROKICH DROGACH WODNYCH

A. OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH I PRZESZKD EGLUGOWYCH

1. Znaki kardynalne

Okrelenie kwadrantw i znakw

Cztery kwadranty (pnocny, wschodni, poudniowy i zachodni) s ograniczone namiarami rzeczywistymi NW-NE, NE-SE, SE-SW, SW-NW, wyznaczonymi z miejsca odniesienia. Znak kardynalny przyjmuje nazw od kwadrantu, w ktrym jest wystawiony.

Nazwa znaku wskazuje stron, po ktrej naley znak omija.

Opis znakw kardynalnych

Pnocny znak kardynalny

Kolor: czarny nad tym

Ksztat: kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: dwa czarne stoki, jeden nad drugim, wierzchokami skierowane do gry

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: migajce

Wschodni znak kardynalny

Kolor: czarny z pojedynczym, szerokim poziomym tym pasem

Ksztat: kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: dwa czarne stoki, jeden nad drugim, podstawami do siebie

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: migajce grupowe, po trzy byski w grupie

Poudniowy znak kardynalny

Kolor: ty nad czarnym

Ksztat: kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: dwa czarne stoki, jeden nad drugim, wierzchokami skierowane w d

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: migajce w grupach kombinowane (po grupie byskw nastpuje trwajcy okoo 2 sekund blask)

Zachodni znak kardynalny

Kolor: ty z pojedynczym, szerokim poziomym czarnym pasem

Ksztat: kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: dwa czarne stoki, jeden nad drugim, wierzchokami do siebie

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: migajce grupowe, po dziewi byskw w grupie

2. Znak odosobnionego niebezpieczestwa

Znak odosobnionego niebezpieczestwa ustawia si albo zamocowuje na lub ponad odosobnionym niebezpieczestwem, wok ktrego jest woda eglowna.

Kolor: czarny z jednym (lub wicej) szerokim poziomym czerwonym pasem

Ksztat: kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: dwie czarne kule, jedna nad drug

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: byskowe grupowe, po dwa byski w grupie

B. OZNAKOWANIE OSI LUB RODKA SZLAKU EGLOWNEGO ORAZ OZNAKOWANIE PODEJCIA DO LDU

Znaki te su do wskazania, e wok nich woda jest bezpieczna, eglowna.

Kolor: czerwone i biae pionowe pasy

Ksztat: pawa kulista, kolumienka ze znakiem szczytowym lub tyka ze znakiem szczytowym

Znak szczytowy: czerwona kula

wiato*: biae rytmiczne

Rytm wiata: izofazowe, przerywane, jeden dugi bysk co 10 sekund

C. SYGNALIZACJA WARUNKW METEOROLOGICZNYCH NA JEZIORACH

1. Ostrzeenie "UWAGA"

Sygnalizuje si z ldu przez pokazanie tego rytmicznego migajcego wiata, z czstotliwoci okoo 40 byskw na minut.

Ostrzeenie "UWAGA" oznacza moliwo nadejcia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych bez wskazania czasu ich nadejcia.

2. Ostrzeenie "NIEBEZPIECZESTWO"

Sygnalizuje si z ldu przez pokazanie tego rytmicznego migajcego wiata, z czstotliwoci okoo 90 byskw na minut.

Ostrzeenie "NIEBEZPIECZESTWO" sygnalizuje bezporednie zblianie si niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

D. OZNAKOWANIE WYJ SZLAKW EGLOWNYCH Z JEZIOR LUB SZEROKICH DRG WODNYCH

Znaki te wskazuj miejsca odgazienia kanau, wpyw albo wypyw rzeki z jeziora lub szerokiej drogi wodnej oraz uatwiaj odszukanie tego wyjcia.

1. Znak ustawiony z prawej strony wyjcia

Kolor: biay lub czarny, w zalenoci od ta

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym, z przektnymi ustawionymi poziomo i pionowo

Znak szczytowy: tablica kwadratowa z czarnymi i biaymi pasami pionowymi lub tablica utworzona ze szczebli pionowych biaych lub czarnych

wiato*: czerwone rytmiczne izofazowe o okresie 4 sekund

2. Znak ustawiony z lewej strony wyjcia

Kolor: biay/czarny

Ksztat: sup ze znakiem szczytowym kwadratowym, z przektnymi ustawionymi pionowo i poziomo

Znak szczytowy: tablica kwadratowa z poziomymi czarnymi i biaymi pasami lub tablica utworzona ze szczebli poziomych biaych lub czarnych

wiato*: zielone rytmiczne izofazowe o okresie 4 sekund

VII. OZNAKOWANIE AKWENW ZAMKNITYCH DLA RUCHU EGLUGOWEGO LUB AKWENW O OGRANICZONYM RUCHU EGLUGOWYM

1. Znaki akwenw zamknitych dla ruchu eglugowego

Kolor: ty

Ksztat: dowolny wyrniajcy si, lecz niekolidujcy z innymi znakami okrelonymi niniejszymi przepisami

Znak szczytowy: bez znaku szczytowego, a w sytuacjach koniecznych - ta prostoktna tablica z odrbnym napisem lub znakiem

wiato*: te rytmiczne

Rytm wiata: dowolny wyrniajcy si, lecz niekolidujcy z rytmami innych wiate przewidzianych w przepisach

Przekraczanie linii wyznaczonej pawami oraz ruch statkw po akwenie oddzielonym pawami jest zabroniony; na pawach lub tablicach umieszczonych na pawach mog znajdowa si napisy z informacjami ograniczajcymi obowizywanie znakw do okrelonych rodzajw statkw.

2. Znaki akwenw dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportw oraz holowania statkw powietrznych za statkami ( 6.35 ust. 1), zamknitych dla ruchu eglugowego

Cechy znaku jak w pkt 1

Na znaku szczytowym lub na pawie napis "SPORT".

Kolor: biay

Ksztat: kula pokazana na maszcie

Znak "biaa kula" zobowizuje wszystkie statki znajdujce si na akwenie oddzielonym znakami okrelonymi w pkt 1 i 2 i nieuczestniczce w imprezie do natychmiastowego opuszczenia tego akwenu.

Przepis ten dotyczy rwnie statkw znajdujcych si na postoju na tym akwenie.

Znak ten moe by pokazany na statku komisji sdziowskiej.

VIII. ZNAKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Znakiem specjalnego przeznaczenia jest biaa pawa dowolnego ksztatu. Na pawie tej powinien znajdowa si napis lub znak szczytowy prostoktny, zawierajcy informacj o znaczeniu tej pawy.

IX. OZNAKOWANIE WEJ DO PORTW

1. Wejcia do portw mog by oznakowane:

w dzie:

a) z lewej strony wejcia - tyka czerwona lub tyka z czerwonym walcem jako znakiem szczytowym albo czerwony trjkt jednym wierzchokiem w d, namalowany na nabrzeu,

b) z prawej strony wejcia - tyka zielona lub tyka z zielonym stokiem wierzchokiem do gry jako znakiem szczytowym albo zielony trjkt wierzchokiem do gry, namalowany na nabrzeu,

w nocy:

wymienione powyej znaki powinny by owietlone; jeeli stosuje si wiata, to naley pokaza:

a) z lewej strony wejcia - czerwone wiato rytmiczne o dowolnym rytmie,

b) z prawej strony wejcia - zielone wiato rytmiczne o dowolnym rytmie.

2. Wymienione w pkt 1 oznakowanie wej moe by rwnie stosowane do oznakowania wej do bocznych drg wodnych, uj rzecznych i do wskich zatok.

Poniszy rysunek ilustruje postanowienia rozdziaw VI, VII i IX.

____________________

* O ile jest zainstalowane; przypis odnosi si do treci caego zacznika nr 8.

Zacznik nr 9 do przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych

KATEGORIE DRG WODNYCH I OKRELENIE KIERUNKW RUCHU NA DROGACH WODNYCH

I. Kategorie drg wodnych

W rozumieniu rozdziau 6 przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych, drogami wodnymi II kategorii s drogi wodne:

1) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujcy jeziora poczone kanaami, tworzcymi szlak od jeziora Ro (wcznie) w miejscowoci Pisz do rzeki Wgorapy (wcznie) w miejscowoci Wgorzewo, wraz z jeziorami: Seksty, niardwy, Mikoajskie, Taty, Tatowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, abap, Kirsajty, Mamry i wicajty, wraz z Kanaem Giyckim oraz Kanaem Niegociskim i Kanaem Pikna Gra oraz szlak od Jeziora Ryskiego (wcznie) w miejscowoci Ryn do jeziora Nidzkiego (do 3 km, stanowicego granic z Rezerwatem "Jezioro Nidzkie"), wraz z jeziorami: Bedany, Guzianka Maa i Guzianka Wielka;

2) Kana Augustowski od poczenia z rzek Biebrz do granicy Pastwa, wraz z jeziorami znajdujcymi si na trasie tego Kanau;

3) Kana Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartek, wraz z jeziorem Bartek;

4) Kana Elblski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szelg Wielki, wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie Kanau, oraz szlak boczny w kierunku miejscowoci Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi wcznie;

5) rzeka Wisa od mostu kolejowo-drogowego w miejscowoci Pock (km 632,30 rzeki Wisy) do stopnia wodnego Wocawek;

6) Jezioro Zegrzyskie;

7) rzeka Wisa od km 930,0 do granicy z morskimi wodami wewntrznymi;

8) rzeka Martwa Wisa od rzeki Wisy w miejscowoci Przegalina do granicy z morskimi wodami wewntrznymi;

9) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisy do ujcia do Zalewu Wilanego;

10) Kana Gliwicki;

11) rzeka Odra Wschodnia, ktra przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzek Regalic, wraz z t rzek i bocznymi odgazieniami, jezioro Dbie - do granicy z morskimi wodami wewntrznymi;

12) rzeka Odra Zachodnia od km 17,1 do granicy z morskimi wodami wewntrznymi;

13) rzeka Parnica do granicy z morskimi wodami wewntrznymi;

14) Przekop Klucz-Ustowo czcy rzek Odr Wschodni z rzek Odr Zachodni.

II. Okrelenie kierunkw ruchu na drogach wodnych

W rozumieniu przepisw rozdziau 6, okrelenie kierunku "w gr" na kanaach i jeziorach oznacza:

1) na Kanale Jagielloskim - ruch w kierunku miejscowoci Elblg;

2) na Kanale Augustowskim - ruch w kierunku granicy Pastwa;

3) na Kanale Bydgoskim - ruch w kierunku miejscowoci Bydgoszcz (rzeki Brdy);

4) na Kanale Gliwickim - ruch w kierunku miejscowoci Gliwice;

5) na Kanale Kdzierzyskim - ruch w kierunku portu "Azoty" w miejscowoci Kdzierzyn-Kole;

6) na Kanale lesiskim i jeziorze Gopo (gwny szlak eglowny - ruch w kierunku rzeki Warty);

7) na Kanale eraskim - ruch w kierunku rzeki Narwi (Zbiornika Zegrzyskiego);

8) na Kanale Grnonoteckim od Kanau Bydgoskiego - ruch w kierunku poczenia z rzek Noteci Grn;

9) na gwnym szlaku eglownym systemu Wielkich Jezior Mazurskich (Pisz - Wgorzewo) - ruch w kierunku miejscowoci Pisz;

10) na gwnych szlakach eglownych systemu Jezior Warmiskich (Miomyn - rzeka Elblg, Miomyn - Iawa, Miomyn - Ostrda - jezioro Szelg May) - ruch do miejscowoci Miomyn.

III. Okrelenie kierunkw ruchu "w gr" na bocznych szlakach eglownych kanaw i jezior wymienionych w czci II pkt 1-10 oraz na szlakach eglownych akwenw niewymienionych w niniejszym zaczniku.

Na bocznych szlakach eglownych kanaw i jezior wymienionych w czci II pkt 1-10 oraz na szlakach eglownych akwenw niewymienionych w zaczniku kierunki "w gr" okrela dyrektor urzdu w porozumieniu z administracj drogi wodnej, wedug kryteriw: z pnocy na poudnie lub z zachodu na wschd albo od gwnego szlaku eglownego.

Komentarze
#1 | Apis dnia 14.11.2008 20:40
Fragmenty tekstu s wydrukowane drobn czcionk. W celu powikszenia tekstu prosz uy polece w przegldarce (Firefox - kombinacja klawiszy "CTRL+")
#2 | Teos dnia 16.11.2008 22:27
Dziki Kapitanie za przepisy, nasuno mi si kilka pyta:
1. Co z zacznikami ?
2. Kiedy zostay znowelizowane te przepisy ?
3. Kiedy mona byo kupi przepisy w formie drukowanej, zreszt powinny by na kadym statku ( 1.11) - gdzie mona obecnie kupi aktualne przepisy i czy wystarczy e bd na statku w formie elektronicznej ?
#3 | Apis dnia 17.11.2008 09:39
Ad.1 - Jak Ci dobrze wiadomo - zaczniki zawieraj mnstwo grafiki, ktr musz sam przetwarza na potrzeby strony internetowej. Nie znalazem ich w formie elektronicznej, bo zapewne nikomu si nie chce robi tego co musz zrobi ja.
Ad. 2 - Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 212 poz. 2072 - ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY - z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisw eglugowych na rdldowych drogach wodnych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.)
Ad. 3 - Jeli znajd odpowiednie rda lub po prostu zeskanuj te wszystkie ilustracje - sadz, e bd na naszym statku ale wwczas wszyscy inni (poza nasz zaog) bd za friko korzysta z mojej pracy. Nie wiem te jak wyglada prawo do publikowania wydawnictw tego typu w sieci - czyli czy ja nie narusz go.
#4 | przylodz dnia 17.11.2008 14:10
No to dowiedz si szybko, bo przecie opublikowae przepisy na tej stronie, co uwaam za bardzo chwalebne i poyteczne, ale u nas ju nic nie wiadomo! Myl, te, e dobrze by byo zamieci je w caoci z zacznikami w oddzielnej zakadce, eby zawsze mona byo do nich sign i sobie wydrukowa lub przeczyta.
#5 | Apis dnia 23.11.2008 01:59
Kosztowao mnie to mnstwo dubania, ale mamy na naszej stronie wasn, elektroniczn wersj rdldowych przepisw. Bd wdziczny za wskazywanie bdw popenionych przeze mnie podczas opracowywania.
#6 | rzuf12 dnia 16.04.2012 11:03
ZA SAME PRZEPISY TEN PORATL JEST WIELKI !!!
#7 | miki1989 dnia 20.01.2015 10:37
Ten portal potrafi czasmi uratowa od tarapatw Smile
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Powered by PHP-Fusion v.7.02.07. Copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.   Page Rank
Free counters!
Zakadanie firm w Niemczech | DiS | Apis | Alhenag | Orsza | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanw | PHP-Fusion PL | Rejsy Brzeg | Aerografia | Krismods | Dysnet | forbet | bet at home | lvbet